*نتایج مسابقات: نتايج مسابقات 8 گانه ماهيانه (آبان ماه) در سامانه قرار گرفت*