*مسابقات 8 گانه: سوالات مسابقات 8 گانه ماهيانه (دي ماه) در سامانه قرار گرفت.* *نتایج مسابقات: نتايج مسابقات 8 گانه ماهيانه (آذر ماه) در سامانه قرار گرفت*